ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP ADVERTENTIERUIMTE EN
SPONSORING CAMFACTOR MEDIA GROUP B.V.

© CMG Nederland BV, Utrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Camfactor Media Group B.V. als
Auteursrechthebbende.
INHOUDSOPGAVE
1 Begripsbepaling
2 Toepasselijkheid voorwaarden
3 Openbaarheid en wijziging
4 Bureau
5 Offertes en overeenkomsten
6 Overdracht rechten
7 Sponsoring
8 Advertenties op digitale platforms
9 Aanlevering van materiaal
10 Rechten van derden
11 Overmacht en onvoorziene omstandigheden
12 Aansprakelijkheid
13 Uitzenddata en uitzendtijdstippen van programma’s, reclameblokken of commercials
14 Tarieven en toeslagen
15 Betalingsvoorwaarden
16 Annulering
17 Persoonsgegevens
18 Ontbinding
19 Onderhandelingsplicht bij geschillen
20 Vertrouwelijkheid informatie
21 Bevoegde rechter en toepasselijk recht

ARTIKEL 1

Begripsbepaling
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
A. ‘Adverteerder’ of ‘Opdrachtgever’: de (rechts)persoon die rechtstreeks, dan wel via bemiddeling van een
bureau, opdracht geeft tot het plaatsen van een advertentie. Onder adverteerder wordt ook verstaan
de aan de onderneming van adverteerder gelieerde vennootschappen waarvan Adverteerder meer dan de
helft van de aandelen in bezit heeft.
B. ‘Algemene Voorwaarden’: de Algemene Voorwaarden Verkoop Advertentieruimte en Sponsoring van CMG;
C. ‘Bestedingsaandeel’: het percentage van het totale reclamebudget van Adverteerder dat Adverteerder
in een bepaald jaar bij CMG zal besteden;
D. ‘Bureau’: het bemiddelings- en/of uitvoeringsbureau, dat op last van een wederpartij met CMG overeenkomst
sluit en als lasthebber de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden mede voor zichzelf aanvaardt;
E. ‘Commercials’: reclame-uitingen, bestaande uit beeld-/geluidsmateriaal, die geëigend en bestemd zijn om –
buiten redactionele verantwoordelijkheid van CMG om- ten behoeve van adverteerder te worden uitgezonden in
reclameblokken in of rondom de televisieprogramma’s van CMG, op de televisiezenders en/of digitale
platforms;
F. ‘Digitaal platform’: de door CMG aangeboden internetsites, mobiele websites, applicaties, players en /of andere
digitale platforms en interactieve applicaties die CMG beheert en/of exploiteert en/of door derden in opdracht
van CMG worden beheerd en geëxploiteerd;
G. ‘Evenement’ : het door CMG of onder haar naam) georganiseerde en/of geexploiteerde evenement;
H. ‘GRP’: Afkorting van “Gross Rating Point”, waarmee één procent kijkdichtheid binnen een bepaald doelgroep
wordt bedoeld;
I. ‘Online advertentieruimte’: reclame-uitingen die geëigend en bestemd zijn om -buiten de redactionele
verantwoordelijkheid van CMG om- ten behoeve van adverteerder te worden geplaatst op een digitaal platform
van CMG, zoals maar niet beperkt tot banners, buttons, homepage takeovers, display advertenties, etc;
J. ‘Online video’of ‘Streamspots’: commercials die geëigend en bestemd zijn om te worden uitgezonden in of
rondom (delen van) programmamateriaal van CMG op de digitale platforms van CMG;
L. ‘CMG’: de te Almere gevestigde vennootschap Camfactor Media Group B.V. ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel nr. 72165693;
M. ‘Reclameblok’: tot een bepaalde tijdsduur samengevoegd geheel van commercials;
N. ‘Sponsor’; de (rechts)persoon die een financiële bijdrage levert aan de totstandkoming van een (deel van een)
Programma;
O. ‘Tarieven’: de door CMG in haar meest recente tariefkaart(en) gepubliceerde tarieven voor het doen uitzenden,
plaatsen of opnemen van een reclame-uiting via een bepaalde televisiezender of een bepaald digitaal platform;
P. ‘Technische Voorschriften’: de meest recente technische vereisten van CMG voor het aanleveren van
advertenties en commercials;
Q. ‘Uitzenden’ of ‘Publiceren’: het door een opdrachtgever door middel van een bepaalde (televisie)zender of
digitaal platform (doen) uitzenden cq. publiceren van programmamateriaal inclusief de daarin of rondom
geplaatste commercials en/of mogelijke andere reclame-uitingen;
R. ‘Voorwaarden Inkoop Spotzendtijd Televisiezenders CMG Nederland (jaartal) en Voorwaarden Inkoop Display
en Online Video CMG Nederland (jaartal)’ : de meest recente door CMG gepubliceerde voorwaarden ter zake
het aanvragen, reserveren en/of boeken van advertentieruimte en reclamezendtijd en de aanlevering van de
uit te zenden advertenties en commercials,’;
S. ‘Wederpartij’: de (rechts)persoon die al dan niet met tussenkomst van een bureau, met CMG contracteert of
anderszins een relatie met CMG aangaat of het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt.

ARTIKEL 2

Toepasselijkheid voorwaarden
Lid 1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en (order)bevestigingen van CMG, en alle
met of door CMG gesloten overeenkomsten en/of de (wijze van) totstandkoming en/of uitvoering daarvan, terzake
de verkoop van sponsoring, (online) advertentieruimte respectievelijk reclamezendtijd alsmede op overige
daarmee samenhangende werkzaamheden en diensten die door CMG in opdracht van een wederpartij en/of haar
bureau worden uitgevoerd. Tevens zijn op offertes, overeenkomsten en werkzaamheden van CMG de meest
recente, aan de wederpartij en/of haar bureau verstrekte, tariefkaart(en), en de daarbij vermelde bepalingen en
(aanlever)condities alsmede de toelichting daarop, de Inkoopbrochure, Technische Voorschriften, Voorwaarden
Inkoop Spotzendtijd en Voorwaarden Inkoop Display en Online Video en/of overige door CMG verstrekte brochures, van toepassing.
Lid 2
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de wederpartij of haar bureau
wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijking van de Algemene Voorwaarden kan uitsluitend jegens CMG gelden
indien een dergelijke afwijking vooraf en schriftelijk door CMG is aanvaard.
Lid 3
Deze Algemene Voorwaarden worden als bestendig gebruikelijke voorwaarden van CMG geacht van toepassing te
zijn verklaard op (toekomstige) vervolg-, en/of aanvullende aanbiedingen alsmede op overeenkomsten en/of de
totstandkoming en/of uitvoering daarvan.
Lid 4
Onder aanbiedingen als bedoeld in Lid 1 en Lid 3 van dit artikel zijn onder meer begrepen alle offertes,
prijsopgaven, tarieven, Technische Voorschriften en voorschriften in de Procedure alsmede toezeggingen.
Lid 5
Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of in de overeenkomst tussen CMG
en de wederpartij ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid van overige bepalingen van de Algemene
Voorwaarden aan, noch die van de overeenkomst zelve waarvan de Algemene Voorwaarden deel uitmaken.
Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de
strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

ARTIKEL 3

Openbaarheid en wijziging
Lid 1
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor iedere belanghebbende via de website van CMG in te zien
(www.camfactor.nl)
Lid 2
CMG is bevoegd in redelijkheid wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen
treden één maand na inkennisstelling van de wederpartij in werking.
Lid 3
Overeenkomsten waarop wijzigingen als bedoeld in Lid 2 van dit artikel van toepassing worden, zullen zonder dat
dit over en weer tot enige schadevergoeding verplicht door de wederpartij kunnen worden opgezegd. Opzegging
dient te geschieden binnen 10 werkdagen nadat de wederpartij in redelijkheid van de wijzigingen heeft kunnen
kennisnemen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De wederpartij dient bij de opzegging
opgave te doen van de gronden die in redelijkheid de opzegging in verband met de wijziging (kunnen)
rechtvaardigen.
Lid 4
Indien CMG binnen 10 werkdagen aan de wederpartij een schriftelijke mededeling zendt inhoudende dat naar het
oordeel van CMG de daartoe door de wederpartij opgegeven gronden in redelijkheid een opzegging niet
rechtvaardigen en/of dat CMG aan de bezwaren tegemoet wil komen, bestaat vanaf de datum van die mededeling
de onderhandelingsplicht als bedoeld in artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden. In dat geval zal, indien de
wederpartij een kortere opzegtermijn in acht heeft genomen, geacht worden te zijn opgezegd tegen één maand na
datum van de hierbij bedoelde mededeling van CMG. Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, blijven
gedurende de onderhandelingstermijn de oorspronkelijke voorwaarden tussen partijen van kracht.
Lid 5
Wijzigingen in tarieven en/of toeslagen daarop, prijsstelling, voorschriften in de Inkoopbrochure en/of de
Technische Voorschriften en/ of de Voorwaarden Inkoop Spotzendtijd en Voorwaarden Inkoop Display en Online Video kunnen uitdrukkelijk nimmer gelden als
wijzigingen in de zin van Lid 2 van dit artikel en kunnen derhalve uitdrukkelijk nimmer grondslag zijn voor
opzegging als bedoeld in Lid 3 van dit artikel.
Lid 6
Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden met het doel deze in overeenstemming te brengen c.q. te doen zijn
met wettelijke en/of andere overheidsvoorschriften en/of richtlijnen en/of regelgeving van een eventuele brancheorganisatie
en/of rechterlijke uitspraken waaraan CMG zich (in redelijkheid) dient te houden, kunnen voor de
wederpartij geen grondslag zijn voor een opzegging als bedoeld in Lid 3 van dit artikel.

ARTIKEL 4

Bureau
Lid 1
Indien de wederpartij gebruikmaakt van een bureau kan CMG, zulks ter eigen beoordeling, aan dat bureau over de
nettobesteding op basis van de overeenkomst, exclusief productie- en/of ontwikkelingskosten dan wel andere
externe kosten, een eventueel binnen de reclamebranche gebruikelijke bureaucommissie verlenen.
Bureaucommissie kan worden verleend voor zover regelgeving waaraan CMG zich dient te houden daaraan niet in
de weg staat.
Lid 2
CMG aanvaardt in beginsel slechts door bemiddeling van een bureau tot stand gekomen overeenkomsten, indien
het bureau de overeenkomst in naam van en voor rekening van de wederpartij, die het daartoe een last gaf, sluit
en de wederpartij partij wordt bij de met CMG te sluiten overeenkomst.
Lid 3
Indien de wederpartij de last en/of de volmacht tot het sluiten van de overeenkomst met CMG ontkent of het
bureau om enige andere reden tot het sluiten daarvan niet bevoegd was, wordt het bureau geacht op eigen naam
en voor eigen rekening te hebben gehandeld.
Lid 4
Het bureau staat ervoor in dat de wederpartij op wier last het voorgeeft te handelen de toepasselijkheid van deze
Algemene Voorwaarden op de rechtsverhouding die de wederpartij met CMG krijgt, aanvaardt.
Lid 5
Het bureau is tegenover CMG hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk naast de wederpartij op wier last het
voorgeeft te handelen, voor de nakoming van de verplichtingen die uit de met CMG gesloten overeenkomst
voortvloeien. CMG zal het bureau tot nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen kunnen aanspreken.

ARTIKEL 5

Offertes en overeenkomsten
Lid 1
Alle aanbiedingen en offertes van CMG, in welke vorm ook gedaan en welk onderwerp ook betreffende, zijn geheel
vrijblijvend en hebben een maximale geldigheidsduur van 10 werkdagen nadat zij door CMG zijn gedaan
respectievelijk zijn uitgebracht, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Lid 2
Een overeenkomst of wijziging daarvan bindt CMG slechts, nadat een door of namens de wederpartij medeondertekend
exemplaar van de overeenkomst dan wel schriftelijke berichtgeving, waaruit blijkt dat de wederpartij
een door CMG gedane aanbieding heeft aanvaard, door CMG is ontvangen.
Lid 3
Indien door CMG, op verzoek van de wederpartij en/of haar bureau, een begin van uitvoering is gemaakt van een
door CMG aan de desbetreffende wederpartij gedane aanbieding, wordt de wederpartij geacht – vanaf de datum
van uitvoering – met CMG een overeenkomst te zijn aangegaan volledig conform de daartoe door CMG gedane
aanbieding. Bij de totstandkoming van een overeenkomst als hiervoor bedoeld, is CMG gerechtigd, zonder enige
gehoudenheid tot schadevergoeding, die overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van
een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de wederpartij. Bij ontbinding als hiermee bedoeld, is de
wederpartij gehouden aan CMG het tot de datum van de ontbinding uitgevoerde deel van de overeenkomst te
voldoen.
Lid 4
CMG is bevoegd zonder nader te specificeren redenen een reservering voor of een aanbieding van een
advertentie of commercial te weigeren, in te trekken en/of terug te trekken, indien de uitzending hiervan in strijd
zou kunnen komen met de gerechtvaardigd belangen van CMG of de adverteerder. Als gerechtvaardigd belang
wordt in ieder geval beschouwd de strijdigheid van de inhoud van de advertentie of commercial met de toepasselijke regelgeving.
Lid 5
De wederpartij en/of haar bureau dragen het risico van en vrijwaren CMG en haar opdrachtgever voor de gevolgen
van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak
vinden in door CMG niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen mededelingen.

ARTIKEL 6

Overdracht rechten
Lid 1
Rechten en verplichtingen die de wederpartij jegens CMG heeft zijn strikt persoonlijk en kunnen noch geheel noch
gedeeltelijk worden overgedragen of afgestaan aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming
van CMG.
Lid 2
Indien de wederpartij de tussenkomst wenst van een bureau, aan wie zij een last geeft een overeenkomst met
CMG te sluiten, of indien een wederpartij het bureau door een ander bureau wenst te vervangen, zal dit slechts
met toestemming van CMG kunnen geschieden, zonder dat CMG op enigerlei wijze verplicht zal zijn haar toestemming daartoe te geven.
Lid 3
CMG zal haar toestemming voor tussenkomst of vervanging van het bureau in ieder geval mogen weigeren, indien
het (nieuwe) bureau zich niet naast de wederpartij, en eventueel het voormalige bureau, hoofdelijk aansprakelijk
stelt voor de nakoming van de uit het contract voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 7

Sponsoring
Lid 1
De redactionele eindverantwoordelijkheid van het programma berust bij (het programmamanagement van) CMG,
hetgeen inhoudt dat CMG de inhoud en vormgeving van het programma bepaalt, waaronder ook de ten behoeve
van de Sponsor ingevulde sponsoringvorm. De invulling en uitvoering van de overeengekomen sponsoringvorm
dienen te voldoen aan de voor de relevante (televisie)zender of digitaal platform geldende regels op het gebied van
reclame en sponsoring. CMG is te allen tijde gerechtigd de sponsoruitingen zodanig aan te passen dat deze
alsnog in overeenstemming met de geldende regels wordt gebracht.
Lid 2
In het gesponsorde programma mogen producten of diensten van de Sponsor slechts op natuurlijke wijze worden
gebruikt binnen de context van het programma. Producten en diensten worden slechts neutraal in beeld gebracht
en mogen niet in een wervende context worden geplaatst.
Lid 3
Voor de sponsoring van een evenement geldt dat de redactionele eindverantwoordelijkheid voor de inhoud en
vormgeving van het evenement berust bij CMG. CMG bepaalt de inhoud en vormgeving van het evenement,
waaronder de invulling van de sponsoringvorm. De invulling en uitvoering van de overeengekomen
sponsoringvorm dienen te voldoen aan de geldende regels op het gebied van reclame en sponsoring. CMG is te
allen tijde gerechtigd de sponsoruitingen zodanig aan te passen dat deze alsnog in overeenstemming met de geldende regels wordt gebracht.
Lid 4
Indien en voor zover partijen dit zijn overeengekomen kan er een sponsorvermelding plaatsvinden op een billboard
en/of een breakbumper. Billboards worden aan het begin en/of aan het einde van een programma geplaatst.
Breakbumpers worden aan het begin en/of einde van een programmaonderbrekend reclameblok geplaatst. Op de
billboards en breakbumpers zijn de Spelregels en Richtlijnen voor Billboards en Breakbumpers van toepassing.
Lid 5
Het is de Sponsor niet toegestaan om naar het programma, evenement of de televisiezender te verwijzen dan wel
gebruik te maken van de presentator/-trice of (het logo/beeldmerk van) het programma, evenement of de
televisiezender, tenzij voorafgaand schriftelijke overeenstemming met CMG is bereikt over de (onder andere
financiële) voorwaarden waartegen dit kan geschieden.
ARTIKEL 8

Advertenties op digitale platforms
Lid 1
Het is de adverteerder niet toegestaan om de digitale advertentieruimte te gebruiken in strijd met het bepaalde in
de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden van Camfactor Media Group B.V., de relevante en toepasselijke regelgeving
(waaronder maar niet beperkt tot de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens) en de
zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.
Lid 2
Het is de adverteerder niet toegestaan om de online advertentieruimte bestemd voor online video en/of overige
digitale advertenties waarover zij de beschikking krijgt op grond van deze overeenkomst door te verkopen aan derden.
Lid 3
Het plaatsen en/of toevoegen door adverteerder aan de advertenties van pixels, cookies, applicaties, plugins,
en/of andere technologieën die worden gebruikt om gegevens op te slaan op de randapparatuur van de gebruiker
van de websites van CMG is uitsluitend toegestaan indien daarvoor rechtsgeldig toestemming is verkregen. CMG
zal adverteerder informeren over de reikwijdte van de toestemming die zij van de gebruikers van haar websites
heeft verkregen. Adverteerder garandeert dat zij geen pixels, cookies, applicaties, plugins, en/of andere
technologieën zal gebruiken die niet binnen de reikwijdte van de door CMG verkregen toestemming vallen. De
adverteerder is aansprakelijk voor alle schade -inclusief boetes- die ontstaat bij CMG in geval van niet nakoming
van deze garantie, en vrijwaart CMG voor alle aanspraken van derden in dit verband.
Lid 4
Indien een adverteerder een cookie, pixel of andere technologie toevoegt aan een advertentie die CMG op een
digitaal platform publiceert dient adverteerder zich te houden aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving
(inclusief de regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en cookies) alsmede aan de
eventueel nader door CMG daaraan gestelde regels. De adverteerder is aansprakelijk voor alle schade -inclusief
boetes- die ontstaat bij CMG in geval van niet nakoming van deze verplichting, en vrijwaart CMG voor alle
aanspraken van derden in dit verband.
Lid 5
Adverteerder verplicht zich om op eerste verzoek van CMG aan CMG een nauwkeurige omschrijving ter
beschikking te stellen van alle pixels, cookies, applicaties, plugins, en/of andere technologieën die worden
gebruikt om gegevens op te slaan op de randapparatuur van de gebruiker van de websites die door adverteerder
worden toegevoegd en/of geplaatst. De omschrijving zal in ieder geval omvatten het doel van de toevoegde
technologie, de gegevens die worden verzameld, ingezien of gemeten, de bewaartermijn, en de gebruikte technologie.
Lid 6
Het is de adverteerder voorts niet toegestaan om de advertenties te gebruiken voor:
– het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk; en/ of
– het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare
softwareprogramma’s bevatten die de werking van de door CMG aangeboden websites, het internet of de
computers en/of software van derden kunnen schaden;
– het verzamelen en/of verwerken van persoonsgegevens van de gebruikers van de digitale platforms van CMG.
Lid 7
CMG streeft er naar dat de digitale platforms waarop online advertentieruimte wordt aangeboden beschikbaar zijn
voor bezoekers. CMG garandeert niet dat de websites te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zijn, en
behoudt zich het recht voor om een website onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor
onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel een website aan te passen, uit te breiden, te schrappen of
anderszins te wijzigen. CMG is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat voor wederpartij
en/of derden.

ARTIKEL 9

Aanlevering van materiaal
Lid 1
De wederpartij staat ervoor in dat het door haar of namens haar aangeleverde materiaal, benodigd voor de
uitvoering van een opdracht, zij het van stoffelijke, auditieve, visuele of andere aard, zowel op het moment van
aanlevering als op het moment van uitzending of plaatsing, voldoet aan de eisen welke daaraan worden gesteld
door de toepasselijke wetgeving en/of andere toepasselijke overheidsvoorschriften en/of reclamecodes.
Lid 2
Een advertentie of commercial dient te worden aangeleverd met inachtneming van de voorschriften en termijnen,
zoals door CMG vastgesteld en gepubliceerd in de (meest recente) Technische Voorschriften en Voorwaarden
Inkoop Spotzendtijd Televisiezenders CMG Nederland (jaartal) en Voorwaarden Inkoop Display en Online Video
CMG Nederland (jaartal).
Lid 3
Een advertentie en/of commercial dient in een digitaal bestand te worden aangeleverd (file-based), door middel
van het verzenden van een video-file en /of computerbestand via een netwerkverbinding. De aangeleverde
bestanden dienen te voldoen aan de door CMG vastgestelde en meest recent gepubliceerde Technische
Voorschriften.
Lid 4
De wederpartij zorgt voor tijdige aanlevering van advertenties en commercials tezamen met de desbetreffende
plaatsingsopdracht tegen de door of namens CMG gestelde uiterste aanleverdatum. Indien een advertentie of
commercial naar het oordeel van CMG niet tijdig en/of niet conform de voorschriften wordt aangeleverd en/of niet
aan de Technische Voorschriften voldoet, kan CMG de uitzending en/of plaatsing van de advertentie of commercial
opschorten dan wel afwijzen, zonder op enigerlei wijze tot vergoeding van de eventueel door de opschorting dan
wel afwijzing veroorzaakte schade gehouden te zijn.
Lid 5
Indien de wederpartij en/of haar bureau bij CMG of haar opdrachtgever incompleet materiaal aanlevert, heeft CMG –
naar haar keuze – het recht om de opdracht niet (verder) in behandeling te nemen en/of plaatsing te weigeren,
alles onverminderd het recht van CMG op vergoeding van de plaatsingskosten.
Lid 6
Onder gehoudenheid om aan de wederpartij en/of haar bureau tijdig, of indien dit niet mogelijk zou zijn, zo
spoedig mogelijk daarvan mededeling te doen, is CMG bevoegd bepaald materiaal dat haar ter uitzending of
plaatsing is aangeleverd, niet te doen uitzenden of plaatsen, de uitzending of plaatsing daarvan te beperken en/of
(voortijdig) te beëindigen indien – naar het uitsluitende oordeel van CMG en/of haar opdrachtgever – (verdere)
uitzending of plaatsing niet (langer) toelaatbaar is en/of tegen eerdere uitzending of plaatsing – wederom
uitsluitend naar het oordeel van CMG en/of de opdrachtgever – gegronde bezwaren en/of protesten kenbaar zijn
geworden en/of zijn te verwachten bij verdere uitzending of plaatsing.Indien CMG gebruikmaakt van deze bevoegdheid is zij nimmer aansprakelijk voor eventueel
daaruit voortvloeiende schade, noch ten opzichte van derden noch ten opzichte van de wederpartij of haar bureau en onverminderd de gehoudenheid van de
wederpartij de schade die CMG en/of haar opdrachtgever dientengevolge lijden volledig te
vergoeden.
Lid 8
Uitvoering van een overeenkomst c.q. opdracht, daaronder uitdrukkelijk begrepen het doen uitzenden van
commercials en/of het doen plaatsen van advertenties, kan door CMG met onmiddellijke ingang en zonder dat
daartoe vooraf mededeling aan de wederpartij is vereist, geheel of gedeeltelijk worden onderbroken c.q. gestaakt,
indien naar het uitsluitende oordeel van CMG en/of haar opdrachtgever een daarin opgenomen reclame-uiting in
strijd is, althans zou kunnen zijn, met enige wettelijke bepaling, de waarheid of de goede smaak en het fatsoen
dan wel met de openbare orde of de goede zeden en/of onrechtmatig is of zou kunnen zijn jegens derden. Indien
CMG op voornoemde gronden, of ingevolge een gerechtelijke beslissing of enige last of vordering van de overheid
en/of daartoe bevoegde instantie, haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet nakomt, is de wederpartij verplicht
de daaruit voor CMG en/of haar opdrachtgever voortvloeiende schade volledig te vergoeden.

ARTIKEL 10

Rechten van derden
Lid 1
De wederpartij en haar bureau staan ervoor in dat al het door hen aangeleverde materiaal, zij het van stoffelijke,
auditieve, visuele of andere aard, waaronder uitdrukkelijk advertenties en commercials mede worden begrepen,
niets inhoudt dat een schending vormt van enig aan een ander toekomend recht, waaronder mede begrepen
auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële eigendom, en dat zij in de meest ruime zin van het
woord bevoegd zijn het materiaal door CMG te (doen) openbaren en/of te verveelvoudigen. Voorts staan de
wederpartij en haar bureau ervoor in dat de openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het materiaal door CMG
geen strijd oplevert met enige geldende geschreven of ongeschreven rechtsregel.
Lid 2
De wederpartij is gehouden CMG alsmede voor en/of met hen werkzame derden te vrijwaren en schadeloos te
stellen voor kosten, schade en interessen, welke voor CMG en/of met hen werkzame derden mochten ontstaan als
gevolg van vorderingen, welke andere dan de hiervoor genoemde derden ter zake van de uitvoering van een
opdracht tegen CMG of de voor en/of met hen werkzame derden mochten instellen.
Deze vrijwaring en schadeloosstelling gelden onder meer voor eventuele vorderingen van derden in verband met
inbreuken of vermeende inbreuken op auteursrecht van deze derden dan wel andere aanspraken welke derden
ter zake van een openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het aangeleverde materiaal of uit welke andere
hoofde ook jegens CMG, haar opdrachtgever of voor en/of met hen werkzame derden, kunnen doen gelden.
Lid 3
Wederpartij garandeert dat alle vergoedingen die verschuldigd zullen zijn aan derden (waaronder auteurs- en
naburig rechthebbende) in verband met de openbaarmaking en verveelvoudiging door CMG van het door
wederpartij aangeleverde materiaal te zijn voldaan. Wederpartij garandeert voorts dat door haar of door
voornoemde derden rechthebbenden (danwel de hen vertegenwoordigende collectieve rechtenorganisaties) geen
vergoedingen zullen worden opgeëist die betrekking hebben op de openbaarmaking en verveelvoudiging van het
materiaal door CMG.
Lid 4
Indien de wederpartij muziek gebruikt in de door haar aangeleverde advertenties en commercials garandeert zij
de afdracht van alle verschuldigde vergoedingen aan derden (waaronder auteurs- en naburig rechthebbenden)
met betrekking tot de openbaarmaking, verveelvoudiging en synchronisatie van de muziek. Tevens draagt de
wederpartij er zorg voor dat alle relevante gegevens met betrekking tot de muziek rechtstreeks, zonder tussenkomst
van CMG, correct en tijdig worden aangeleverd aan de verantwoordelijke collectieve rechtenorganisaties
(zoals BUMA/STEMRA en SENA). De wederpartij vrijwaart CMG volledig voor elke aanspraak van derden
(inclusief collectieve rechtenorganisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA) met betrekking tot de correcte en
tijdige rapportage van muziekgegevens.

ARTIKEL 11

Overmacht en onvoorziene omstandigheden
Lid 1
CMG is te allen tijde gerechtigd de nakoming van één of meer verplichtingen uit de overeenkomst met de
wederpartij op te schorten in geval van overmacht aan de zijde van CMG, zonder dat CMG tot enige
schadevergoeding zal zijn gehouden. Indien CMG als gevolg van een overmachtsituatie gedurende een periode van één maand of langer niet in staat is haar
verplichtingen uit de overeenkomst met de wederpartij na te komen, is de wederpartij gerechtigd de
overeenkomst met CMG te ontbinden, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding verplicht zijn.
Lid 2
Van overmacht aan de zijde van CMG is sprake indien CMG verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit de
overeenkomst of de voorbereidingen daarvan te voldoen, ten gevolge van omstandigheden buiten de directe
invloedssfeer van directie en/of andere leidinggevenden binnen CMG.
Lid 3
In geval CMG door onvoorziene omstandigheden of door overmacht verhinderd is de opdracht van de wederpartij
uit te voeren, heeft CMG het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de
verhindering dan wel de overeenkomst te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij
en/of haar bureau gehouden te zijn. In deze gevallen is CMG verplicht de wederpartij of haar bureau zo spoedig
mogelijk van de verhindering in kennis te stellen en zich uit te spreken ten aanzien van de hiervoor vermelde
keuze. Onder onvoorziene omstandigheden of overmacht in de zin van dit artikel worden ook begrepen de
situaties dat CMG niet meer in staat is een overeenkomst uit te voeren als gevolg van een besluit om de uitzending
van een bepaalde zender of digitaal platform te staken en/of dat het CMG ingevolge een overheidsbesluit en/of
rechterlijke uitspraak in redelijkheid niet meer vrij staat de overeenkomst uit te voeren en/of nakoming daarvan
van een opdrachtgever te verlangen.

ARTIKEL 12

Aansprakelijkheid
Lid 1
CMG voert de opdracht van c.q. de overeenkomst met de wederpartij alsmede haar overige werkzaamheden en
diensten zo zorgvuldig mogelijk uit. CMG is ter zake van een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen
slechts dan aansprakelijk indien haar een ernstige mate van onzorgvuldigheid – zulks aan te tonen door de
wederpartij – kan worden verweten. Indien CMG evenwel aansprakelijk is voor het eventueel niet of niet juist
uitvoeren van opdrachten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de directe schade en tot een zodanig (maximum)
bedrag als in een redelijke verhouding staat tot, doch niet overschrijdende, het bedrag waarvoor de opdracht,
respectievelijk het niet of niet juist uitgevoerde gedeelte van de opdracht is, aangenomen.
Lid 2
CMG is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. Iedere andere of verdergaande
aansprakelijkheid, met name ook voor indirecte schade, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Onverminderd het
bovenstaande kan CMG geen aansprakelijkheid aanvaarden voor verlies of beschadiging van door de wederpartij
dan wel derden ingevolge de gesloten overeenkomst aangeleverd materiaal, zij het van stoffelijke, visuele,
auditieve of andere aard, behoudens grove schuld of nalatigheid dan wel opzet van directie en/of andere
leidinggevenden van CMG.
Lid 3
De wederpartij is aansprakelijk voor schade geleden door CMG, direct of indirect veroorzaakt door het door of
namens de wederpartij aangeleverde materiaal en/of de openbaarmaking en/of verveelvoudiging daarvan, en
vrijwaart CMG voor aanspraken van derden voor schade, direct of indirect veroorzaakt door het aangeleverde
materiaal en/of openbaarmaking en/of verveelvoudiging daarvan.
Lid 4
Indien CMG bij de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij afhankelijk is van door de wederpartij
aan te leveren materiaal, dan wel de wederpartij zich anderszins verbonden heeft het benodigde materiaal aan te
leveren en de wederpartij vervolgens nalaat het materiaal tijdig en conform de voorschriften zoals die door CMG,
haar opdrachtgever of voor en/of met hen werkzame derden worden gehanteerd, aan te leveren, dan is CMG
gerechtigd uitvoering van de overeenkomst te staken, onverminderd de gehoudenheid van de wederpartij de
overeengekomen vergoeding te betalen alsmede de schade die CMG en/of haar opdrachtgever dientengevolge
lijden volledig te vergoeden.
Lid 5
De wederpartij is verplicht het door haar ingevolge de met CMG gesloten overeenkomst aangeleverde materiaal te
(doen) verzekeren voor verlies en/of beschadiging van het materiaal alsook voor door het materiaal veroorzaakte
en aan derden toegebrachte schade.
Lid 6
Wanneer de uitzending van een commercial of de plaatsing van een advertentie ten gevolge van een menselijk
en/of technisch falen niet op het oorspronkelijk vastgestelde tijdstip – met inachtneming van een redelijke marge –
kan plaatsvinden, zal CMG, zonder tot vergoeding van enig ten gevolge van de verschuiving veroorzaakte schade
gehouden te zijn, zich inspannen de commercial of de advertentie, onder eerbiediging van de rechten van derden,
op een ander tijdstip, waarvoor een overeenkomstig tarief geldt, uit te zenden respectievelijk te plaatsen.
Lid 7
Indien niet-uitzending of niet-plaatsing, onvolkomen uitzending of plaatsing dan wel uitzending van de verkeerde
commercial of plaatsing van de verkeerde advertentie door de wederpartij wordt aangetoond, zal CMG, zonder tot
vergoeding van enige schade gehouden te zijn, naar beste vermogen trachten om een voor de wederpartij zo
gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden. Dit geldt niet, indien CMG kan aantonen dat de niet-uitzending,
niet-plaatsing, de onvolkomen uitzending of plaatsing dan wel uitzending of plaatsing van de verkeerde
commercial respectievelijk advertentie niet door schuld van CMG, haar personeel, dan wel haar opdrachtgever is
veroorzaakt, waaronder mede wordt begrepen de situatie dat de commercial niet conform de voorschriften van
CMG is aangeleverd, dan wel die omstandigheid anderszins ingevolge deze Algemene Voorwaarden voor rekening en/of risico van de wederpartij komt.

ARTIKEL 13

Uitzenddata en uitzendtijdstippen van programma’s, reclameblokken of commercials
Lid 1
Indien hetzij mondeling hetzij schriftelijk in een mailing, tariefkaart, prijsopgave, offerte of bevestiging dan wel in
een letter of intent of overeenkomst tussen CMG en de wederpartij uitzenddata en/of uitzendtijdstippen van
programma’s, reclameblokken en/of commercials en/of andere gegevens betreffende de programmering op een
of meer televisie- en/of radiozenders van haar opdrachtgever(s) worden genoemd, dan geldt deze informatie als
slechts door CMG bij benadering en ter indicatie te zijn gegeven en uitdrukkelijk onder het voorbehoud dat de
betrokken opdrachtgever te allen tijde gerechtigd is de programmering, waaronder uitdrukkelijk ook
uitzendschema’s worden begrepen, volgens zijn inzicht te wijzigen c.q. te annuleren.
Lid 2
CMG is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van een wijziging in de gegevens
respectievelijk wijziging en/of annulering van de programmering als bedoeld in Lid 1 van dit artikel.
Lid 3
In geval van wijziging van de programmering in de zin van Lid 1 staat het CMG en/of haar opdrachtgever vrij het
uitzendtijdstip van geplande commercials of advertenties te wijzigen. Indien de wederpartij of het bureau ondanks
de gewijzigde programmering wenst vast te houden aan het oorspronkelijke uitzendtijdstip van een commercial,
dan is CMG gerechtigd daaraan nadere voorwaarden te verbinden.
Lid 4
Wederpartij zal schriftelijk bij CMG een aanvraag indienen voor advertentieruimte respectievelijk zendtijd. De
aanvraag dient per product en per campagne te worden aangevraagd, onder vermelding van de naam van de
adverteerder. CMG zal bij het vaststellen van het advertentieschema zoveel mogelijk rekening houden met de
aanvraag van wederpartij. Het toekennen van advertentieruimte en zendtijd is onder meer, maar niet beperkt tot,
afhankelijk van de beschikbaarheid, eerdere (voorkeurs)rechten van derden en producthiërarchie. CMG geeft geen
garantie voor het daadwerkelijk kunnen leveren van de aangevraagde advertentieruimte of spotzendtijd.

ARTIKEL 14

Tarieven en toeslagen
Lid 1
De in de tariefkaart gepubliceerde tarieven zijn basistarieven. Voor wat betreft de uitzending van commercials op
televisie zijn de gepubliceerde tarieven gebaseerd op een spotduur van 30 seconden. Voor commercials met een
afwijkende spotduur kan via een afzonderlijk in de toelichting op de (meest recente) tariefkaart gepubliceerde
tabel (spotindex) het tarief voor alle andere toegestane spotduur worden berekend. Voor wat betreft de plaatsing
van advertenties op een bepaald digitaal platform van CMG zijn de in de tariefkaart gepubliceerde tarieven
gebaseerd op de aldaar genoemde advertentiemogelijkheden en formaten. Speciale mogelijkheden en formaten zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Lid 2
De tarieven vormen uitsluitend een vergoeding voor de (beschikbaarstelling van) zendtijd binnen de zogenaamde
reclameblokken respectievelijk voor de (beschikbaarstelling van) advertentieruimte op het betrokken digitaal platform.
Lid 3
CMG is gerechtigd het overeenkomstig Lid 1 van dit artikel berekende tarief te verhogen met door haar in de
toelichting op de (meest recente) tariefkaart(en) gepubliceerde toeslagen.
Lid 4
In de tarieven alsmede in prijsstellingen zijn geen productie-, ontwikkelingskosten of andere externe kosten
begrepen. Als dergelijke kosten worden gemaakt, zullen deze in elk geval worden gedragen door de wederpartij
en afzonderlijk door CMG in rekening worden gebracht. Indien CMG en de wederpartij en/of haar bureau afspraken
maken over door CMG ter zake van de uitzending van commercials te verrichten extra diensten, dan is CMG
gerechtigd de daaraan verbonden kosten aan de wederpartij en/of haar bureau door te berekenen.
Lid 5
Door CMG genoemde tarieven op tariefkaarten, prijsstellingen in offertes en/of prijsafspraken zijn inclusief
bureaucommissie en exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Lid 6
Voor alle door CMG aangeboden producten gelden pakketvoorwaarden. Deze pakketvoorwaarden verschillen per product.

ARTIKEL 15

Betalingsvoorwaarden
Lid 1
Facturering met betrekking tot uitzending van commercials, plaatsing van advertenties en/of uitvoering van andere
opdrachten en/of werkzaamheden geschiedt door CMG in principe op basis van 50% bij ondertekenen van het contract, 25% voor aanvang van de productie en 25%
bij oplevering van de productie, uitzending, plaatsing en/of uitvoering, tenzij partijen ter zake een andere regeling
overeenkomen.
Lid 2
De betaling van hetgeen verschuldigd is, dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
CMG kan echter op ieder moment, wanneer zij dat naar eigen inzicht wenselijk acht, vooruitbetaling dan wel een
naar haar oordeel genoegzame zekerheidsstelling voor de gehele of gedeeltelijke betaling verlangen.
Lid 3
Aan de wederpartij door te berekenen productie- en/of ontwikkelingskosten dan wel andere externe kosten dienen
bij wijze van vooruitbetaling door de wederpartij aan CMG te worden voldaan, waarbij facturering plaatsvindt twee
weken voordat de kosten worden gemaakt en een betalingstermijn geldt van zeven dagen na factuurdatum.
Lid 4
Indien de facturering niet of niet geheel door de kredietverzekeringsmaatschappij van CMG wordt gedekt, behoudt
CMG zich het recht voor te verlangen dat de wederpartij het verschuldigde bedrag, voor zover geen dekking is
verkregen, bij wijze van vooruitbetaling voldoet, zonder dat de wederpartij enig recht op rentecompensatie toekomt.
Lid 5
Indien op de door CMG te versturen factuur of facturen dient te worden gerefereerd aan een kenmerk van de
adverteerder of sponsor, dient de adverteerder of sponsor dit kenmerk uiterlijk één maand voor aanvang van de
eerste uitzending schriftelijk aan CMG door te geven. Indien door omstandigheden een vooruitbetaling is gewenst,
dient het kenmerk uiterlijk één maand voor verzending van de eerste factuur schriftelijk bij CMG bekend te zijn
gemaakt. Indien CMG niet tijdig op de hoogte is gesteld van het te vermelden kenmerk zal de factuur zonder
kenmerk worden verstuurd. Een factuur zonder kenmerk geeft de adverteerder of sponsor geen recht de betaling
op te schorten. De factuur dient te allen tijde binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan.
Lid 6
Na het verstrijken van de op de factuur vermelde betalingstermijn is de wederpartij in verzuim en is zij over het
verschuldigde bedrag van rechtswege een rente van 2% per maand of per gedeelte van een maand verschuldigd,
zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
Lid 7
Zijn de wederpartij en/of haar bureau in verzuim of schieten zij op een andere wijze tekort in het nakomen van één
of meer van hun verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening en/of nakoming in
en buiten rechte, waaronder begrepen incassokosten en/of andere buitengerechtelijke kosten, welke minimaal
15% van het verschuldigde bedrag zullen bedragen doch ten minste € 113,45 per factuur, voor rekening van de
wederpartij.
Lid 8
Indien CMG kan aantonen in redelijkheid genoodzaakt te zijn geweest hogere buitengerechtelijke kosten te maken,
komen ook deze voor rekening van de wederpartij. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke incasso komen voor
rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 16

Annulering
Lid 1
Wederpartij heeft het recht om de overeenkomst of een reservering tot drie werkdagen voor plaatsing
respectievelijk uitzending schriftelijk te annuleren. Wanneer de wederpartij en/of haar bureau de uitvoering van
een overeenkomst of een reservering na het verstrijken van de annuleringstermijn geheel of gedeeltelijk
annuleren, dan zal de wederpartij aan CMG over het (nog) niet uitgevoerde deel van de opdracht de vergoedingen
verschuldigd zijn, zoals gepubliceerd in de toelichting op de op het moment van annulering meest recente
tariefkaart, tenzij partijen ter zake een andere annuleringsregeling overeenkomen. Indien meer dan 25% van het
oorspronkelijke bedrag aan geboekte zendtijd of advertentieruimte buiten de annuleringstermijn wordt
geannuleerd, is wederpartij een vergoeding van 4% van het netto tarief over het (nog) niet uitgevoerde deel van
de opdracht verschuldigd.
Lid 2
Vergoedingen ingevolge het bepaalde in Lid 1 van dit artikel dienen door de wederpartij binnen 30 dagen na
factuurdatum aan CMG te worden voldaan. CMG heeft het recht over de door de annulering beschikbaar gekomen
zendtijd of advertentieruimte geheel naar eigen inzicht te beschikken.

ARTIKEL 17

Persoonsgegevens
Lid 1
Persoonsgegevens die als onderdeel van de overeenkomst worden verzameld, verkregen of anderszins worden
verwerkt zijn en blijven te allen tijde eigendom van CMG, tenzij partijen afwijkende schriftelijke afspraken maken
over het gebruik, de verwerking of andere activiteit terzake deze persoonsgegevens.
Lid 2
CMG zal de advertenties plaatsen en de gegevens van de adverteerder verwerken in overeenstemming met het
privacy- en cookiebeleid van CMG. Adverteerder verklaart bekend te zijn met de inhoud van dit beleid en geeft
hierbij toestemming aan CMG voor het verwerken van de persoonsgegevens van de adverteerder.

ARTIKEL 18

Ontbinding
Lid 1
Zowel CMG als de wederpartij zijn gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te
ontbinden indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning stellende een redelijke termijn in gebreke blijft
aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
Lid 2
Zowel CMG als de wederpartij zijn gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist,
buiten recht de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, indien aan de ander
(voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de ander zijn faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard, de onderneming van de ander wordt geliquideerd, de ander zijn huidige
onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de ander beslag wordt gelegd dan wel de
ander anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen
komen.
Lid 3
In geval de wederpartij en/of haar bureau niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan een of meer van de in deze
Algemene Voorwaarden vermelde of met CMG overeengekomen voorwaarden, waaronder uitdrukkelijk worden
begrepen de bepalingen en (aanlever)condities in de Technische Voorschriften, de Inkoopbrochure, Voorwaarden
Inkoop Spotzendtijd en Voorwaarden Inkoop Display en Online Video en/of op de tariefkaarten en/of brochures als door CMG verstrekt aan de wederpartij en/of
haar bureau, is CMG gerechtigd, onverminderd haar recht op schadevergoeding of nakoming, zulks naar keuze,
de uitvoering van de opdracht op te schorten zolang de vorenbedoelde tekortkoming voortduurt, dan wel de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

ARTIKEL 19

Onderhandelingsplicht bij geschillen
Indien tussen CMG en de wederpartij, al dan niet met tussenkomst van het bureau, een geschil ontstaat over de
totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet uitvoeren of het niet juist en/of niet tijdig uitvoeren van deze
overeenkomst, of indien één der partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te
trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen.

ARTIKEL 20

Vertrouwelijkheid informatie
Partijen zijn verplicht, hetzij gedurende de looptijd van de overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie
die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in
gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld. Onder
derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs
op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze
voorwaarden dient te worden verstaan: alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die
als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is;
alle product-, marketing-, klant- en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;
de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst, inclusief prijzen en overige voorwaarden; iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.

ARTIKEL 21

Bevoegde rechter en toepasselijk recht
Lid 1
Indien CMG en de wederpartij en/of haar bureau niet binnen één maand tot overeenstemming kunnen komen ter
zake van een tussen hen gerezen geschil, kan dit geschil – behoudens het bepaalde in Lid 2 van dit artikel –
uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, indien
en voor zover een rechter in eerste aanleg in dit arrondissement bevoegd is van de vordering kennis te nemen.
Lid 2
Op elk geschil tussen CMG en de wederpartij of haar bureau is Nederlands recht van toepassing, tenzij de
betrokken partijen schriftelijk anders overeenkomen.